Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Οι δέκα εντολές....................


Ελέγξτε τις δηµόσιες δαπάνες
Με νόµο θα περιγράψει το υπουργείο Οικονοµικών πώς θα µειώσει το έλλειµµα έως το 2014, ενώ η αυστηρή εφαρµογή τουπροϋπολογισµού του 2011 είναισηµείο-κλειδί,καθώς έχεικαταστείσαφές ότι οποιαδήποτε απόκλιση θα σηµάνει την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων. Το υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να καταρτίσει µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2011 «Μεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στρατηγικό πλαίσιο 2012-2014»,στο οποίο θα περιγράφεται µεσαφήνεια πώς θα µειωθεί τοέλλειµµα από τα 17 δισ. ευρώ στο τέλος του 2011 στα6,4 δισ. ευρώτο 2014. Το «Μεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στρατηγικό πλαίσιο 2012-2014» θα αποτελέσει µάλιστα νόµο του κράτους έως τον Ιούνιο. Παράλληλα, το πρώτο τρίµηνο του 2011 θα πρέπει να τοποθετηθούνοικονοµικοί επιθεωρητές στους σηµαντικότερους φορείς της γενικής κυβέρνησης.............................

Αντιµετωπίστε τη φοροδιαφυγή
Η τρόικα έχει επισηµάνει καθυστερήσεις στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και απαιτεί πρόσθετα µέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο τρίµηνο του 2011 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις για την επιτάχυνση της φορολογικής δίκης, τον κεντρικό σχεδιασµό ελέγχων και διασταυρώσεων, την ενίσχυση των εισπράξεων, την αναδιοργάνωση του φορολογικού µηχανισµού, την πάταξη της διαφθοράς στο φορολογικό σύστηµα.

Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς του υπουργείου Οικονοµικών, εντός ∆εκεµβρίου κατατίθενται νοµοσχέδια από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και το υπουργείο Οικονοµικών για τις φοροδίκεςεξπρές και νέαµέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Την επόµενη εβδοµάδα ανακοινώνεται η κατάργηση 100 εφοριών και τον Ιανουάριοακολουθεί νοµοσχέδιο για τησυνολική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του υπουργείου.

Τελειώνετε µε τα ελλείµµατα των ∆ΕΚΟ
Τι θα κόψει, πότε καιαπό πού θα πρέπεινα απαντήσει το υπουργείο Οικονοµικών εντός του πρώτου τριµήνου του έτους, εξειδικεύοντας µε… χαρτί και καλαµάρι τις εξοικονοµήσεις 800 εκατ. ευρώ από τις ∆ΕΚΟ που εγγράφηκαν στον προϋπολογισµό. Στο ίδιο χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να παρουσιαστεί η συνολική πρόταση για καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και να αναθεωρηθεί ο νόµος-πλαίσιο για τις ∆ΕΚΟ, ενώ νωρίτερα, µέχρι το τέλος του 2010, απαιτείται η εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ. Μεταξύ άλλων, προβλέπει µετατάξεις 1.350

υπαλλήλων και συνταξιοδότηση επιπλέον 1.000 υπαλλήλων, ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ποσοστό 49% (συν µάνατζµεντ), κατάργηση ζηµιογόνων δροµολογίων, αυξήσεις στα εισιτήρια (από το 2011).

Μεταρρυθµίστε τον δηµόσιο τοµέα
Η τρόικα απαιτεί λιγότερο κράτος, διευκρινίζονταςότι στον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις, δεν χωρούν εξαιρέσεις, ούτε για την υγεία, την παιδεία και τηνασφάλεια. Το υπουργείο Οικονοµικών ανέλαβε δέσµευση προγραµµατισµού προσλήψεων και κατανοµής προσωπικού για την εφαρµογή του κανόνα 5:1 έως το τέλος του 2010. Συνολικά, το 2011 προβλέπεται ότι οι αποχωρήσεις θα φτάσουν τις 40.000, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα προσλήψεων 8.000 ατόµων. Οι προσλήψεις αυτές όµως θα περιοριστούν δραστικά, ανάλογα µε το εύρος των µετατάξεων, καθώς µετατάξεις από τονευρύτερο δηµόσιο τοµέα στονστενό δηµόσιο τοµέα θαθεωρούνται νέες προσλήψεις.

Αντιµετωπίστε τη σπατάλη στην υγεία
Μείωση τωντιµών καιλίστα φαρµάκων, νέοπλαίσιο προµηθειών υγείας από τα ασφαλιστικά ταµεία, ηλεκτρονική συνταγογράφηση παντού, διπλογραφικά συστήµατα και έλεγχος δαπανών υγείας, νέο πλαίσιο προµηθειών νοσοκοµείων, νέα πολιτική φαρµάκων (µειώσεις τιµών, χρήση γενόσηµων), είσπραξη συµµετοχής στα νοσοκοµεία, εσωτερικοί ελεγκτές στα νοσοκοµεία είναι οι βασικές δεσµεύσεις.

Αλλάξτε τις εργασιακές σχέσεις
Μέχρι το τέλος του έτους, το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να έχει παρουσιάσει νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε δέσµευση ότι οι επιχειρησιακές συµβάσειςυπερισχύουντων κλαδικών «υπό την αίρεση της ύπαρξης αναγκαίων περιορισµών», καθώς και γιατην ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας.

Απελευθερώστε τα κλειστά επαγγέλµατα
Το σχετικό νοµοσχέδιο θα πρέπει να παρουσιαστεί έως το τέλος του 2010 και να ψηφιστεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2011. Πάρτε µέτρα για την ανάπτυξη
Η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας έως το τέλος του 2010. Στοίδιο διάστηµα απαιτείται σχέδιο δράσης για τηνάρση των 30σηµαντικότερων εµποδίωνστην επιχειρηµατική δραστηριότητα, την επένδυση και την καινοτοµία, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, επιτάχυνση της υλοποίησης δηµοσίων έργωνκαι επενδύσεων (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές άδειες, περιβαλλοντικές µελέτες), επιτάχυνση του κτηµατολογίου, µέτρα για τις εξαγωγές και επίτευξη των στόχων απορρόφησης των πόρων από τα διαρθρωτικάταµεία.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011 θα πρέπει να έχει προχωρήσει το νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη του τουρισµού και του εµπορίου. Ενισχύστε τις τράπεζες
Περιθώριοέως τοτέλος του έτουςέχει τουπουργείο Οικονοµικών για την αναδιάρθρωση της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ θα ακολουθήσει το πρώτο τρίµηνο του 2011 ολειτουργικός διαχωρισµός τουΤαµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων . «Τρέξτε» τις ιδιωτικοποιήσεις
Λιγότερο από 40 µέρες είναι το περιθώριο για την παρουσίαση αναλυτικού σχεδίουαποκρατικο ποιήσεων καιαξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, η οποίαθα πρέπει να απογραφείπλήρωςτο 2011. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δηµόσιαςπεριουσίας θα πρέπει να αποδώσουν έσοδα 7 δισ. ευρώ από το 2011 έως το 2013, εκ τωνοποίων 1 δισ. ευρώ µόνο του χρόνου.
(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) από http://www.tanea.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου